TARİHİ YAPININ ONARIM BEDELİ VE KULLANIM ŞEKLİ TARTIŞILIYOR

531

Nilgün KAYA

Ayvalık Atatürk Bulvarını süsleyen, kentin sembol binalarından eski Vergi Dairesi binasının, Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak kullanılması için yapılan restorasyon ihalesinin yaklaşık 7 milyon lirayı bulması, ‘Ayvalık’ın 7 milyon liralık Belediye Başkanlığı binasına ihtiyacı var mı? Bu para kentin çözüm bekleyen acil ihtiyaçları için kullanılamaz mı?’ sorularına neden oldu.

1902–1905 yılları arasında Yorgola isimli Rum bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demiryolunun geçeceği varsayımı ile otel olarak yaptırıldığı bilinen, bir dönem hastane ve  Vergi Dairesi olarak kullanılan bina, bu kez tartışmaların odak noktası oldu. Haziran 2020’de binanın tahsisini alan Ayvalık Belediyesi, 22 Aralık 2020’de yaptığı ihalede, 6.998.486,38.-TL ile yüklenici firma olmaya hak kazandığını açıkladığı Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Firması ile 14 Ocak 2021’de sözleşme imzaladı. Restorasyon çalışmalarına başlandı.

AYVALIK’IN 7 MİLYON DÖKMEK İSTEYECEĞİ BAŞKANLIK BİNASINA İHTİYACI VAR MIDIR?”

Restorasyon ihalesi ve belirlenen bedel, çok yüksek olduğu gerekçesiyle ilk olarak sosyal medyada eleştirildi. Yapının Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana bilim dalı tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin gönüllü olarak hazırlandığını, bu çalışmanın Ayvalık Ar-Ge ile Balıkesir Mimarlar Odası’nın da içinde bulunduğu çok ortaklı bir dayanışma içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Ayvalık Ar-Ge Başkanı Tuba Aysun, 7 milyon liralık rakamın kent insanlarını hedef alması gerektiğine işaret ederek “Olacak iş değil çünkü yapı çok sağlam ve onarım görmüş. Böyle yüksek bir meblağ üzerinden yaratılan algı toplum tarafından anıtsal yapıların restorasyonunun gerçekleşmemesi isteği yaratır. Temel soru şu aslında: Ayvalık’ın 7 milyon dökmek isteyeceği yeni bir Ayvalık Belediye Başkanlığı binasına ihtiyacı var mıdır? Tüm Ayvalık Belediye Meclisi üyelerini sorumluluk çerçevesinde göreve çağırıyorum.” dedi.

İHALE SONUCU OLUŞAN FİYAT HEM ÜNİVERSİTENİN HEM DE BELEDİYENİN YAKLAŞIK MALİYETİNİN ALTINDADIR”

Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Ayvalık Belediyesi, ‘Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak 17.06.2019 tarih E.114034 sayılı yazımız ile başlayan bahse konu 636 Ada 26 ve 28 parsellerde yer alan ve üzerinde korunması gerekli kültür varlığı bulunan taşınmazın tahsisi işlemleri sonucunda 18.10.2019 tarih 245791 sayılı T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere Ayvalık Belediye Başkanlığı’na tahsisi uygun görülmüştür. Takip eden süreçte Ayvalık Belediye Başkanlığı ve Ayvalık Belediyesi personeli ve Ayvalık Belediyesi ilgili müdürlükleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile yapılan çalışmalarda taşınmazın rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi işleri Yıldız Teknik Üniversitesince yapılarak bedelsiz bir şekilde tarafımıza sunulmuştur. Takiben Ayvalık Belediye Başkanlığı olarak elektrik, mekanik ve tesisat projeleri hizmet alımı yoluyla yaptırılmış ve ihale edilecek hale getirilmiştir. Bahsi geçen taşınmaz üzerinde yer alan yapı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafınca koruma altında olan ve kentsel sit sınırları içinde yer alan bir yapı olduğundan yapılacak olan ihale 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinde yer alan “(i) bendi 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restütisyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakit işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” kapsamında değerlendirilerek 25.07.2013 tarih 28718 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kültür varlıkları ihale yönetmeliğine istinaden ihale edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Sırasıyla proje Plan Proje Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce incelenerek ihale edilmek üzere 23.10.2020 tarih 222041 sayılı yazı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Kültür varlıkları ihale yönetmeliği “Madde-24 Belli istekler arasında ihale usulü; koruma bölge kurulları tarafından birinci ve ikinci grup yapı olarak tescil edilmiş kültür varlıkları ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki kültür varlıklarının; kullanım amacı durumu, konumu, fonksiyonu, ziyaretçi yoğunluğu ile tarihi ve sanatsal özellikleri dikkate alınarak rölöve, restütisyon ve restorasyon projeleri sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakit işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek üzere en üst ihale yetkilisi veya en üst ihale yetkilisince yetkilendirilen görevlilerin onayı alınmak sureti ile mesleki ve teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilmiş belli isteklerin tespiti için her yıl bakanlıkça yapılacak gazete ilanı ile ihalelerde şeffaflık ve rekabeti arttırmak ve iki aşamalı olarak ihalenin yapılabilmesini sağlamak açısından duyuruda bulunularak dosya halinde başvuruların alındığı, başvuruların bakanlıkça kurulacak komisyon tarafından değerlendirilmeleri yapılarak yeterli olanların tespit edilip listelendiği, onaya bağlandığı ve resmi gazete yayınlanan listelerde yer alan istekler arasından en az beş istekliye davet yapılarak, ayrıca ilan yapılmaksızın ihale edildiği usuldür.’’ düzenlemesi yürürlüktedir.

Yukarıda ilgili kanun ve yönetmelik maddesi ve fıkrasında belirtilmiş olan ihale usulü ile Ayvalık Belediye Başkanlığı, bakanlığın yayınlamış olduğu (her yıl bakanlıkça güncellenen ve bakanlıkça belirlenen) listeden belediyemiz tarafından daha önceki iş bitirmeleri de araştırılarak yasada beş firma yeterli görülmesine rağmen rekabet oluşturmak amaçlı olarak on beş adet firma belirlenmiş ve yapılacak olan ihaleye on beş firma davetiyesi hazırlanarak davetiyeler gönderilmiştir. İhale dosyası tüm işler ve işlemler dahil olmak üzere sırasıyla inşaat imalatları, elektrik tesisatı, mekanik tesisat(sıhhi tesisat, yangın tesisatı, havalandırma tesisatı, müşterek tesisat, vrf tesisatı) kalemlerinden oluşmakta ve bu kalemlere bağlı 378 kalem birim fiyat içermekte olup ihalemizin yaklaşık maliyeti bu 378 kalem birim fiyatın içinde 25 özel birim fiyatlar da bulunmakta olup kalan 353 birim fiyat 2020 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve Kültür Varlıkları Restorasyon işlerinde kullanılan diğer resmi POZ(fiyatlandırılan kalemlerin bir adeti anlamında) kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü projenin ilgili bölümleri olan rölöve, restitüsyon, restorasyon işlemlerini tamamladığında aynı zamanda proje maliyeti de çalışmış ve 18.09.2020 tarihli bir icmal ile Belediyemizin bu iş için yaklaşık ne kadarlık bir bütçe ayırması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu hesap özel birim fiyatlar da içerdiği ve ilgili yönetmeliğin resmi pozlar üzerinde uyguladığı katsayılar ile hesaplanması son bedel olarak 7.ucu sadece bir öngörü niteliği taşıyan bir maliyet oluşmuş ve bedel Üniversite tarafından 7.320.625,13 TL olarak belirlenmiştir. İhalemizin hazırlık aşamasında hem güncel piyasa ve hesaplanacak özel birim fiyatlar için Belediyemizce yeniden çalışılmış sonuç olarak yaklaşık maliyet hesabı olması gerektiği gibi ihalenin hazırlanış aşamasında gizlilik ile yeniden hesaplanmak üzere tekrar özel birim fiyatlar üzerinden teklif alınarak hesaplanmıştır. Oluşan yaklaşık maliyet devletin belirlediği resmi birim fiyatlar üzerinden ve keşfi yapılarak metrajları ve bunun gibi sayısal verilerin kullanılarak oluşturulmuş olup belirlenen rakama ihalemizin yapılacağı döneme ilişkin güncel teklifler ve güncelleme katsayısı da eklenerek bulunmuştur. Bütün bunlar sonucunda oluşan yaklaşık maliyetimiz 7.770.041,98.-TL olarak belirlenmiş ve ihale günü 22 Aralık 2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyet ile Belediyemiz tarafından hesaplanan maliyet arasındaki farkın iki hesap arasında 3 ay geçmesi ve bu sürede birim fiatlarda meydana gelen güncelleme farkı karşısında doğal olduğu açıktır. İhalenin yapıldığı gün davet edilen on beş firmadan on dördü ihaleye bir kısmı hali hazırda, bir kısmı da kapalı zarf ile tekliflerini sunmuştur. Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın görevlendirdiği komisyon huzurunda teklifler teker teker açılarak on üç resmi teklifin olduğu görülmüş, iki adet davetli firma da teşekkür mektubuyla ihalemize katılım sağlamıştır. Komisyonumuzun birinci oturumu ihale dosyalarının incelenmesi için çalışmış, bunun sonucunda gelen resmi on üç teklifin on birinin geçerli olduğu, birinin ise geçici teminat mektubunun yetersiz olmasından dolayı geçersiz olduğu görülmüştür. Yapılan teklifler içinde Koçoğlu Elektromekanik Endüstri İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının vermiş olduğu en düşük teklif tutarı olan 6.998.486,38.-TL ile yüklenici firma olmaya hak kazanmıştır. Gelen diğer teklifler içinde en yüksek teklif tutarı ise 7.649.001.58.-TL’dir. Bu işlemler sonucunda yüklenici olmayı hak kazanan firma sözleşme imzalamak üzere belediyemizce davet edilmiş ve 14.01.2021 tarihinde yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. İhale sonucu oluşan fiyat hem Üniversitenin hem de Belediyenin yaklaşık maliyetinin altındadır.’ denildi.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UYARDI

Gönüllü’ hazırlanan restorasyon projesinin ‘uygulama bedeli’ üzerinden çıkan spekülasyonlar üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi de bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü projenin ilgili bölümleri olan rölöve, restitüsyon, restorasyon işlemlerini tamamladığında aynı zamanda proje maliyeti de çalışmış ve 18.09.2020 tarihli bir icmal ile Belediyemizin bu iş için yaklaşık ne kadarlık bir bütçe ayırması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu hesap özel birim fiyatlar da içerdiği ve ilgili yönetmeliğin resmi pozlar üzerinde uyguladığı katsayılar ile hesaplanması son bedel olarak sadece bir öngörü niteliği taşıyan bir maliyet oluşmuş ve bedel Üniversite tarafından 7.320.625,13 TL olarak belirlenmiştir.” denildi.

AYVALIK BELEDİYESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN AÇIKLAMASI ÜZERİNE DÜZELTME YAPTI

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin açıklamasından sonra Ayvalık Belediyesi açıklamasında düzeltmeye gitti. ‘Takip eden süreçte Ayvalık Belediye Başkanlığı ve Ayvalık Belediyesi personeli ve Ayvalık Belediyesi ilgili müdürlükleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile yapılan çalışmalarda taşınmazın rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi işleri Yıldız Teknik Üniversitesince yapılarak bedelsiz bir şekilde tarafımıza sunulmuştur.’ bölümü şu şekilde düzeltildi; Takip eden süreçte Ayvalık Belediye Başkanlığı ve Ayvalık Belediyesi personeli ve Ayvalık Belediyesi ilgili müdürlükleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile yapılan çalışmalarda taşınmazın rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi işleri ekip anlayışı ile tamamlanmıştır.’

8 MİLYON 700 BİN LİRA ÇOK YÜKSEK BİR RAKAM. BU, AYVALIK İÇİN BİRİNCİL BİR İHTİYAÇ MIDIR?”

Kent gündemindeki konu hakkında görüşlerini açıklayan diğer isimler ise siyasi parti ilçe başkanları oldu.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, “Eski Vergi Dairesi restorasyon çalışmasını destekliyorum. Bu tür tarihi alan ve yapıların en kısa zamanda kente kazandırılması lazım. Kentte ki birçok yapı ne yazık ki yıkıldı, kaybolup, gitti. Restorasyonu destekliyorum ancak o binanın belediye binası olarak kullanılması konusunda hemfikir değilim. Çünkü o bina, belediyenin tüm birimlerini alacak kapasitede değil. Küçükköy’de bir belediye binası var. Bomboş duruyor. Bu binanın yapılması da ne yazık ki çözüm üretmeyecek, sorunu çözmeyecek. Bu bina, bir kültür merkezi, dijital kütüphane ya da müze şeklinde kullanılmalı diye düşünüyorum. Kent tarihini anlatan bir merkez olmasını isterdim. İhale 7 milyon lira, meclis toplantısında başkan Ergin’in açıklamasına göre; ışık, ısıtma ve soğutma sistemi de 1 milyon 700 bin lira tutacakmış. Yani maliyet 8 milyon 700 bin liraya çıkıyor ve bu çok yüksek bir rakam. Belediyenin ekonomik olarak kötü olduğu bir dönemde bu Ayvalık için birincil ihtiyaç mıdır? Bakın Altınova’nın bir pazar yerine ihtiyacı var. Öbür pazar yerini satmak zorunda kalıyor belediye.8 Milyon 700 bin lira ile bir pazar yeri ya da belediyenin tüm birimlerini içine alacak bir bina sıfırdan yapılabilir. Bakanlıktan destek alınacağından bahsediliyor ancak yüzde 50’sine kadar olan bölümü cebinden harcayacak sonra müracaat edecek. Talep kabul olur mu, olmaz mı belli değil. Bir de ihalenin şu tarafı kötü; kamuoyu bu durumu internetten öğrendi. Ayvalık Belediyesi ihaleyi yaptığı gün sayfasında paylaşmalıydı. Halkı öncesinde bilgilendirmeliydi. Oysa kendi belediye meclis üyelerinin bile haberi yoktu. Son olarak, bu kadar para harcanacak ama Ayvalık’ın önceliği bu değil” dedi.

“UYGUNSUZ BİR DURUM GÖRMEDİM, EĞER BİR USULSÜZLÜK OLURSA BU HEMEN ORTAYA ÇIKAR”

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, “Eski vergi dairesi binası bildiğiniz gibi Ayvalık Belediyesine tahsis edildi. Ayvalık Belediyesi bu binanın restorasyonu için bir ihale açtı ve bu konuda bu restorasyon için ihaleye firmaları davet etti. Bu ihaleye katılan firmalardan biri ihaleyi alarak restorasyon çalışmalarına başladı. Burada birçok kişi bu konuda değişik fikirler üreterek bazı haberler ve yorumlar yapıyor. Ben, Ayvalık Belediyesinden aldığım bilgiler ışığında bir açıklama yapmam gerekiyorsa bu restorasyonun ihaleye çıkış süreci ve ihalenin uygulama sürecinde yasalara uygunsuz bir durum görmedim. Zaten Ayvalık Belediyesi bundan önce olduğu gibi müfettişler tarafından her an denetleniyor. Eğer bu aşamalarda bir usulsüzlük olursa bu hemen ortaya çıkar. Bu konuda uzman olmadığım için ve uzmanlardan aldığım bilgiler ışığında söyleyeceklerim bundan ibarettir.” dedi.

YAPILMADAN BİZE DANIŞILSAYDI FİKİR BEYAN EDERDİM”

Konuyla ilgili kafasında bin tane soru oluştuğunu ifade eden MHP İlçe Başkanı Mehmet Sıray, “Yapılmadan önce sorulsaydı, bize de danışılsaydı fikir beyan ederdim. Artık ihale yapılmış, çalışmalar başlamış. Konuşmak zaman kaybı olur” dedi.

RESTORASYON GİDERLERİ BELEDİYEMİZİ ZORA SOKMAYACAK MIDIR?”

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, “Ayvalık Belediyesine devri yapılan eski vergi dairesinin Ayvalık halkına kazandırılması mutlaka çok önemlidir. Ancak Ayvalık halkı olarak çeşitli mecralardan takip ettiğimiz eski vergi dairesinin Ayvalık belediyesine hizmet binası olarak kazandırılması hakkında bir iki cümle ile endişelerimi dile getirmek istiyorum. Öncelikle cennet memleketimizin kendisine yakışır bir hizmet binasına ihtiyaç duyduğu aşikardır. Ancak zaman, mekan ve öncelikle ilgili kaygılarımız bulunmaktadır.
İlki ve en önemlisi Ayvalık’taki tek ana arter üzerinde özellikle yaz aylarında trafiğin felç olduğu noktanın başlangıcında olması trafik problemlerini daha da arttırmayacak mı?
Bu yoğunluk çarşı esnafını nasıl etkileyecek?
Birkaç yıl sonra ve onca para harcanmışken başka bir hizmet binasına ihtiyaç duyulmayacak mı?
Güzide şehrimizin alt ve üst yapı, arıtma, otopark vb. önemli problemleri mevcut iken hizmet binası önceliğimiz mi olmalı? Bir yılı aşkın süredir pandemi nedeni ile belediye gelirlerinin azaldığı göz önünde bulundurulacak olursa restorasyon giderleri bu durumda belediyemizi zora sokmayacak mıdır?
Doğru bir karar vermek açısından konunun kamuoyu tarafından etraflıca tartışılması ve endişelerin giderilmesi gerekmektedir.” dedi.

UZUN YILLAR AYVALIK HALKINA HİZMET VERECEĞİ GÖZÖZÜNE ALINMALI”

DEVA Partisi İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, “Bahsi geçen binanın Restorasyon Projesi ile ilgili ;Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alınan raporda verilen rakam 7.300.000 TL idi fakat bu projede ısıtma ve soğutma giderleri bulunmamaktaydı, onları da ilave ettiğinizde rakam 8.500.000 TL’sına ulaşmaktaydı.
Birbirinden bağımsız ve yangın güvenliği tedbirleri Avrupa Birliği standardında yapabilitesi olan 13 Firma ihaleye girmiştir. Bu ihalede Restorasyon+Isıtma+Soğutma+AB Standartları çerçevesinde 8.500.000 TL’nin altında bir fiyatla ihale süreci tamamlandığından ve çok uzun yıllar Belediye Binası’nın Ayvalık halkına hizmet vereceği göz önüne alındığında yapılan ihalenin büyük bir başarı ve en az maliyetle en uzun süre verim alınabileceğini düşündüğümüzden Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin’i tebrik ediyoruz.” dedi.

“AYVALIK ÇARŞI ESNAFINA ‘CEZA’DIR”

Vatan Partisi İlçe Başkanı Deniz Tuğhan Arbak, “Ayvalık kamuoyunda Ayvalık Belediye Başkanlığının projelendirdiği ve ihaleye çıktığı eski Vergi Dairesinin belediye binası olarak restore edilmesi projesi hakkında tartışmalar olmaktadır. Kamuoyunda “bütçe doğru mudur, ihaleye fesat karışmış mıdır, proje maliyeti ne kadar olmalıdır” gündemleri konuşulmaktadır. Daha evvel belediye başkanlığı adaylığı yapmış ve Ayvalık için çokça proje hazırlamış ve meslek hayatında ki bölümlerini gerçekleştirmiş bir ilçe başkanı olarak görüşlerim şöyledir. Bütçe üzerinde tartışmak tamamen “cambaza bak cambaza” durumudur. Bilirsiniz hikayeyi; Cambaz ipte yürür, goygoycular bağırır “cambaza bak cambaza”, seyredenler de yankesiciler tarafından soyulur. Burada bir hırsızlıktan bahsetmeyeceğim. Yani orayı tartıştırıp paramızı çalmayacaklar. Başkanımız Mesut Ergin ve takımı alınmasın. Burada çalınan geleceğimizdir. Ayvalık Turizminin geleceğidir. Bu yaptıkları hatanın 5 ila 10 yıl içerisinde düzeltilmesi için şimdi harcanan para tartışılan bütçenin çok çok üzerinde olacaktır. Kaymakamlık binasının yeri ve sonuçları da aynı olacaktır. Şimdi sebeplerine gelelim. Ayvalık Merkezi, Marinadan eski garaja kadar olan kısım UNESCO Dünya Mirası koruma aday listesinde olan bölümdür. Hem bu projeyi geliştirmeye çalışıp hem de şehir merkezini turizm dışı faaliyetlerle geliştiremezsiniz. Gelecek 5 yılda merkezde trafik içinden çıkılamaz hale gelecek ve zorunlu olarak Türkiye’nin diğer büyük turizm merkezlerindeki gibi trafiğe kapanmak zorunda kalacaktır. Belediye binası trafiğe kapalı kısımda kalacak ve yeni bir yerleşkeye geçilmek zorunda kalınacaktır. Vergi dairesi bölgesine kadar kadar gelen oteller, pansiyonlar, kafe ve restoranlar , gümrük ve hatta harika Tariş projesi belediye binası ve hareketliliği sebebiyle boğulacaktır, tıkanacaktır. Ayvalık turizmine katkı sağlayanlar sadece geceleme tesislerinde konaklayanlar değildir. Yakın ilçelerden özellikle Gömeç sitelerinden gelen A-B sınıfı müşteri kitlesi, Cunda, Sahilkent Mahallesi sakinleri ve günübirlik ziyaretçiler için tercih edilemez bir hal alacaktır. Şu halde bile trafik sebebiyle merkeze iniş çekilmez haldedir. Otopark azlığı, toplu taşımanın yönetilemez olması, trafik sıkışıklığı sebebiyle merkez turizmi kötü etkilenmektedir.
Rahmi Gencer döneminde de eski garaj belediye binası olarak düşünülmüştü ve ben ona da karşı idim. Çünkü o da kendi projesi olan turizmi ve hareketliliği o bölgeye ve Lale adası yönüne geliştirmek istediği için düşünülmüştü. Ama belediye ve Kaymakamlık hareketliliği turizmi öldürür. Zaten meydandaki iki belediye binası da yanındaki karakol da turizmi baltalamaktadır. Ayvalık kendine özgü ve çok farklı bir kenttir. Bir çok ilden daha gelişmiş bir kültür yapısına sahiptir. Burada yönetenlerimiz kentimizi ve gelişen dünyayı anlamaktan uzak kalmışlardır. Ben kendi belediye binası konumlamamı burada açıklamayacağım ki işin özü tartışılmaktan geri kalmasın. Harcanan para boşa gidecektir çünkü bu binanın burada yaşama süresi 5 yılı geçmeyecektir. Ancak halka zulme devam etmek isteyenler bu binayı inatla turizm için ayrılmış bölümden çıkarmamaya direneceklerdir. Merkezdeki esnafımızın ve onlara ürün sağlayan tedarikçilerinin gelirleri Belediye binasının (ve yeni kaymakamlık binası marinaya yapılırsa) turistleri yoğunluk sebebiyle kaçırması sonucu azalacaktır. Cundayı ve sarımsaklıyı turizm için geliştirmek için çaba sarf edenler söz konusu Ayvalık Merkez olunca bütün kamu binaları ve trafiği bizlere hediye etmektedirler. Belediye binasının asıl yer değiştirme sebebi yetersiz altyapı değil trafiktir. Öncelikle kendilerine bunu itiraf etsinler. Kaymakamlık binası için de hakeza geçerli. İlk kaymakamlık projesi hastane tarafındayken marina karşısına aldılar hani şehir merkezinden de uzaklaşmak istemiyorlar. Yani ne şiş yansın ne kebap durumu. Belediye başkanı artık arabasıyla günün herhangi bir saati belediye binasına yoğun mevsimde yaklaşamamaktadır ve arabasını turizmin göbeğine Kanelo’nun oraya çekmektedir. Kaymakam makam arabası da aynı şekilde üst düzey bir bürokrat geldiği zaman hangi arabayı hangi yere çekeceklerini bilememektedirler. Meydanda Karakolun önünde üst düzey, asker, bürokrat ve bakanlarla dolu bir gün düşünün. Arka tarafta Türkiye’nin en güzide turistik çarşısı ve bizlerin dükkanlarına yaklaşamayan turistler. Bunlar 3-5 yıldır Ayvalık Çarşısının bir gerçeğidir. Türkiye’de tek ilçe bazında Antikacılar sokağı Ayvalık’tadır. Kafeleri ile bit pazarı ile antikacı dükkanları ile kültür merkezidir. Tek bir gün ne belediye başkanımızı ne Kaymakamımızı sokağımızda göremedik maalesef. Bolca zabıta polis denetim işgaliye ve ceza ile sağ olsun belediyemizi hissediyoruz. İşte bu yeni bina projesi de Ayvalık Çarşı esnafına “Ceza”dır. Büyükler çocuklarını onların iyiliği için dövdüğünü iddia eder. Aynı şey işte. Bizim için yaptıklarını iddia ettikleri , çok iyi olacak dedikleri hem Kaymakamlık binasının Marinaya taşınması ve eski Vergi Dairesinin Belediye binası olması projesi bize iyi gelmeyecek. “Kamu binalarının şehir merkezinde olması gerekir” söylemi tamamen bir şehir efsanesidir. Örneğin Fransa’da Strasburg şiltighaym belediye binası şehir dışındadır. Hem de Avrupa Parlementosunun olduğu il dir Starsburg. Atatürk Ankara’yı başkent olarak seçerken güvenlik ve Ankara ve Anadolu merkezinin de gelişmesini esas almıştır. Belediye binası ve Kaymakamlık binası şehrimizin gelişmesini istediğimiz kısmına yapılmalıdır. Güvenliğin sağlanabileceği, kentin yeni yerleşkelerinin oluşacağı kısma. İş bu sebeplerle proje maliyetini tartışmayı reddediyoruz. Proje toptan yanlıştır. Yanlışı yanlışla düzeltmek doğru değildir. İki yanlış da bir doğru etmez. “Cambaza bak Cambaza” ya kanmayın. Esas sorun maliyet değil bu projenin bizatihi kendisidir.” dedi.