AYVALIK BELEDİYESİ HAKKINDA İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINA SORU ÖNERGESİ VERİLDİ 

Nilgün KAYA

Geçen yıl Ayvalık’taki Karaayıt köyünde bulunan demir madenine ilişkin soru önergesi veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, 2021 Sayıştay raporuna göre Ayvalık Belediyesi’ndeki usulsüzlük tespitlerine yönelik İç İşleri Bakanlığı’nın sorgulaması talebiyle bir önerge verdi. Konuyla ilgili Ayvalık halkına SMS mesajı da gönderen Kenanoğlu, sitesinde paylaştığı önergeyi gün içinde kaldırdı.

HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu

İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde vekil Kenanoğlu, “Aşağıda belirtilen sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporuna göre; Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın uygulamakla yükümlü olduğu amir mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken görevlerde 29 adet usulsüzlüğün yapıldığı tespit edilmiştir. 5018 sayılı Kanun uyarınca; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.” Dedi.

Ayvalık Belediyesi 2021 Sayıştay Raporu’na göre HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun Ayvalık Belediyesi üsülsüzlük tespitlerine yönelik İç İşleri Bakanlığı’na yönelttiği soruları şöyle;

1. Peşin tahsil edilen kira gelirleri dönem ayırıcı hesaplarda neden izlenmemektedir?

2. Tahsis edilen ve tahsisli kullanılan taşınmazlar varlık hesaplarında neden izlenmemektedir?

3. Taşınır niteliğinde olan tesisler neden hatalı muhasebeleştirilmiştir?

4. Yapılmakta olan yatırımlar hesabında kayıtlı olan tutarlardan geçici kabulü yapılanlar neden ilgili varlık hesabına aktarılmamıştır?

5. Taşınmazlara ilişkin kayıt ve değer tespit işlemleri neden tamamlanmamıştır?

6. İşin sonunda ilgilisine iade edilmeyen nakden alınan kesin teminatların hazineye gelir aktarımı işlemleri neden gerçekleştirilmemiştir?

7. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Belediyeye aktarılması gereken Çevre Temizlik Vergisi Payları ve Katı Atık Bedelleri neden takip edilmemiştir?

8. Belediye adına tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisi ve Evsel Katı Atık Bedeli tahsilatlarından yapılan hizmet bedeli kesintisinin iadesine ilişkin takip neden yapılmamıştır?

9. Belediye taşınmazlarının ecrimisil karşılığı kullandırılması ve ecrimisil tahsilat/tahakkuk oranı neden düşük olmuştur?

10. Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarlar Muhasebe kayıtlarına alındığı sıraya göre neden ödenmemiştir?

11. Çevre Temizlik Vergisi Payı Büyükşehir Belediyesine neden aktarılmamıştır?

12. Gelir Kalemlerinde Tahsilat/Tahakkuk oranları neden düşük olmuştur? Kira alacağı tahsilat oranı neden % 41,60’da, işgal harcı tahsilat oranı neden %52,14’te kalmıştır?

13. İlçe sınırları içinde faaliyette bulunan bazı işyerleri için Çevre Temizlik Vergisi mükellefiyeti neden tesis ettirilmemiştir? Çevre temizlik mükellef listesinde 10.289 adet mükellef beyanının bulunduğu halde 427 adet iş yeri için neden çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmemiştir?

14. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyeri ve işletmeler neden bulunmaktadır? Toplam 1.239 adet işletme neden ruhsatsız faaliyet göstermektedir?

15. Mevduatlar Mevzuat hükümlerine uygun olarak vadeli hesaplarda neden değerlendirilmemiştir?

16. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına neden gönderilmemiştir?

17. Taşınmazların cins tashihleri neden yapılmamıştır?

18. Telekomünikasyon altyapı ve şebekelerinden alınması gereken geçiş hakkı bedelleri neden alınmamıştır?

19. Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları İle Trafik Tescil Kayıtları neden uyuşmamaktadır?

20. Borçlanma sınırı neden aşılmıştır?

21. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar neden Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinde kayıt altına alınmamıştır?

22. İşçilerin Yıllık Ücretli izinleri neden kanuna uygun olarak kullandırılmamaktadır?

23. Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarına neden atamalar yapılmamaktadır?

24. Parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımlarında, bütçeye konulan ödeneğin %10’u Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan neden aşılmıştır?

25. Elektrik Enerjisi alımlarında İhale Mevzuatına neden uyulmamaktadır?

26. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine neden konusu dışında hükümler konulmaktadır?

27. Süre Uzatımı verilen yapım işinde inşaat sigortası (Bütün Riskler) süresi neden uzatılmamıştır?

28. Taşınmazların Tahsisi işlemlerine ilişkin neden hatalı uygulamalar bulunmaktadır?

29. Yevmiye Numaraları Tarihe uygun olarak neden Müteselsil sıra takip etmemektedir? Boş yevmiye maddeleri neden bulunmaktadır?