“DİLEKÇEYİ DOLDUR, ORMANIN İMARA AÇILMASINI DURDUR”

Nilgün KAYA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık Sahilkent Mahallesi ormanlık alanında imar değişikliği içeren kararının iptali için kampanya başlatıldı. Ayvalık Yerel İnisiyatif ve Sahilkent Meclisi, ‘Dilekçeyi doldur, ormanın imara açılmasını durdur’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

İçinde 2 bin 500 adet kızılçam, sınır yönlerinde pırnal meşesi ve fundalık olan parsellerdeki imar değişikliğine itiraz eden Ayvalık Yerel Ve Sahilkent Meclisi, 2 Nisan Pazar günü Armutçuk Semt Pazarında kampanya başlattı. Pazar yerinde kurulan stantta, vatandaşların yazdığı itiraz dilekçeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne gönderilecek.

İtiraz dilekçesi şöyle;

“BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne

İTİRAZA KONU EDİLEN

KARAR : Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’nın 10/03/2023 T. E-81428720-754-136576 sayı nolu Balıkesir ili Ayvalık İlçesi Sahilkent Mah.de imar uygulama sahasına ait İmar sıralı Dağıtım cetvelleri ve parselasyon plan çalışmalarına bağlı olarak yapılacak plan , plan notları ve imar değişikliğine ilişkin kararların iptali istememizdir.

KARAR ASKI TARİHİ : 13/03/2023

AÇIKLAMALAR ;

Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yukarıda sayı numarası belirtilen kararı doğrudan kamu yararını ihlal etmekte olup itiraz etme hakkım hasıl olmuştur.

Balıkesir ili Ayvalık İçesi Sahilkent Mah. 2165 ada 14 parsel tarla vasfında taşınmaza yönelik imar değişikliği yününde karar alınmış ise de sınır parseller de dikkate alınarak; 6831 sayılı kanunun 2. Maddesinin G bendi kapsamına giren ağaç ve çalılarla kaplı alanlarda ‘’ sahipli arazide bulunan, birbirinin devamı niteliğinde ve gerçek bir bütünlük teşkil eden , yüzölçümü bir bütün olarak 3 hektarı geçen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerler özel orman sayılır’’ hükmü yer almaktadır. 02/02/2022 tarih 22/37 karar nolu Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın görüş yazısında belirtildiği üzere;ilgili parsellerde 2500 adet kızılçam sınır yönlerinde pırnal meşesi ve fundalık olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı görüş yazısında bir çok kuş cinsinin konakladığı alan olması nedeni ile doğal hayatın güvenci bakımından önemi vurgulanmıştır. Önemli belirtmek gerekir ki bu alan yapı alanları ile tarım alanları arasında bir tampon durumundadır. Bu hem bölgede yaşayanlar hem de tarım alanlarının güvenliği için vazgeçilemez önemdedir. Tarım alanlarının korunabilmesi için bu alanın korunması büyük önem arz etmektedir.

Plan tadilatları kamu yararına yapılmalıdır. Oysa bu kararın hayata geçmesi halinde kamu zararı ortaya çıkacak ve kentsel yerleşim çarpık bir hal alacaktır. İleride telafisi mümkün olmayan hukuki ve fiili durumlar ortaya çıkabilecektir. Bu bölgenin alt yapısı yeni yapılaşmalara ilişkin son derece yetersizdir. Konut ve sitelerin içerisindeki bu alanın imara uygun hale getirilmesi ve yapılaşmaya neden olacak şekilde yeni düzenlemeler yapılması bölgenin bütünlüğünü ve dengesini bozacak nitelikte olup kamu yararı da taşımadığından kabulü mümkün değildir.

İlçemizin yapılara değil bu şekilde vatandaşların nefes alabileceği alanlara ihtiyacı vardır. Son zamanlarda meydana gelen doğal afetlerin yıkımları , yanlış imar uygulamalarının bir sonucudur. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının insan ve doğa odaklı karar alması asli görevidir.

Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak sebepler ile Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’nın 10/03/2023 T. E-81428720-754-136576 sayı nolu Balıkesir ili Ayvalık İlçesi Sahilkent Mah.de imar uygulama sahasına ait İmar sıralı Dağıtım cetvelleri ve parselasyon plan çalışmalarına bağlı olarak yapılacak plan , plan notları ve imar değişikliğine ilişkin kararların iptalini arz ve talep ederim. ”

Ad ve Soyad :

T.C. Kimlik No:

Ayvalık Adres :

İletişim No:

İmza

Dilekçe temini 0532 668 28 64 Nolu telefona mesaj göndererek ya da 7 Nisan’a kadar Sahilkent Mahallesi Derya Kent Yönetim ofisi ve İpek Restorant’tan yapılabilecek. Şehir dışında yaşayanlar itiraz dilekçelerini, Derya Kent Market Sahilkent Mahallesi Vatan Caddesi – Ayvalık adresine gönderebilecek.