AYVALIK’A NE SABİT NE DE MOBİL İSTASYON YOK

Nilg\u00fcn \u00a0KAYA\n

Ayval\u0131k\u2019\u0131 9 k\u0131\u015ft\u0131r etkisi alt\u0131na alan yak\u0131tlardan kaynakl\u0131 hava kirlili\u011finin \u00f6nlenebilmesi i\u00e7in bug\u00fcne kadar hi\u00e7 yap\u0131lmayan hava kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fcn\u00fc 2. kez talep eden T\u00fcrkiye Tabiat Derne\u011fi Ayval\u0131k Temsilcisi B\u00fclent \u00d6zgen, ikinci kez olumsuz yan\u0131t ald\u0131.\n

\u0130l \u00c7evre ve \u015eehircilik M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne \u2018hava kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcm\u2019 cihaz\u0131n\u0131n Ayval\u0131k\u2019a getirilerek hava kalitesinin \u00f6l\u00e7\u00fclmesi y\u00f6n\u00fcndeki talebini bu y\u0131l da yineleyen \u00d6zgen\u2019e, ikinci kez olumsuz yan\u0131t geldi.\u00a0 \u00d6nceki y\u0131l, Marmara Temiz Hava Merkezinden talep edilen mobil \u00f6l\u00e7\u00fcm cihaz\u0131n\u0131n 2015-2016 K\u0131\u015f sezonunun program\u0131n\u0131n \u00e7ok yo\u011fun olmas\u0131 nedeniyle tahsis edilemedi\u011fi bildirilmi\u015fti.\n

Ba\u015fvuru dilek\u00e7esinde \u20182016-2017 K\u0131\u015f sezonu i\u00e7in ayn\u0131 talebimi tekrarl\u0131yorum. Ge\u00e7en y\u0131l program\u0131n yo\u011fun olmas\u0131 nedeniyle, tahsis edilemeyen seyyar \u00f6l\u00e7\u00fcm cihaz\u0131n\u0131n, en az\u0131ndan bu y\u0131l tahsis edilmesi bizlere de\u011fer verilmesinin g\u00f6stergesinin yan\u0131 s\u0131ra al\u0131nacak tedbirlere yol g\u00f6sterici olacakt\u0131r\u2019 diyen T\u00fcrkiye Tabiat Derne\u011fi Ayval\u0131k Temsilcisi B\u00fclent \u00d6zgen\u2019e, \u00c7evre ve \u015eehircilik \u0130l M\u00fcd\u00fcr Vekili Abdullah Yenig\u00fcn taraf\u0131ndan g\u00f6nderilen yan\u0131tta, \u2018M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcze gelen benzer \u015fikayetler ve Temiz Hava eylem plan\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131lan incelemeler neticesinde, Marmara Temiz Hava Merkezi M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ilimizde iki adet daha sabit hava kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcm istasyonunu 2017 y\u0131l\u0131 i\u00e7inde kurmay\u0131 planlamaktad\u0131r. Kurulmas\u0131 planlanan hava kalitesi istasyonlar\u0131n\u0131n yer tespitlerinin yap\u0131lmas\u0131, yer izinlerinin ilgili kurumlardan al\u0131nmas\u0131, istasyon elektrik ihtiyac\u0131 i\u00e7im hangi direk\/trafo al\u0131naca\u011f\u0131 elektrik kablolar\u0131n\u0131n istasyona \u00e7ekilmesi i\u00e7in gerekli kaz\u0131 alan uzunlu\u011funun tespitinin yap\u0131larak bilgi ve belgelerin ivedi g\u00f6nderilmesi istenmi\u015ftir. \u0130limizde 2017 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde iki adet daha sabit hava kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcm istasyonunun kurulmas\u0131 i\u00e7in gerekli \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flanm\u0131\u015f olup 2016-2017 k\u0131\u015f sezonu i\u00e7erisinde b\u00f6lgede mobil \u00f6l\u00e7\u00fcm istasyonu ile \u00f6l\u00e7\u00fcm yap\u0131lmas\u0131 planlanmamaktad\u0131r\u2019 denildi.\n

\u201cSANK\u0130 AYVALIK\u2019A KURULACAK?\u201d\n

B\u00fclent \u00d6zgen, \u201cAld\u0131\u011f\u0131m yan\u0131tta sabit istasyonlardan birinin Ayval\u0131k\u2019a kurulaca\u011f\u0131n\u0131 sand\u0131m ama \u00f6yle bir planlama yok. Sabit istasyonlar sanki Ayval\u0131k\u2019a kurulacakm\u0131\u015f gibi gerek\u00e7e g\u00f6sterilerek mobil istasyonun g\u00f6nderilmemesini anlamak imkans\u0131z. Ayval\u0131k, bu sene de kirli havaya mahk\u00fbm edildi\u201d dedi.\n

\u0130STASYONLARDAN B\u0130R\u0130 EDREM\u0130T\u2019E KURULACAK\n

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re; sabit hava kalitesi \u00f6l\u00e7\u00fcm istasyonlar\u0131ndan birinin, trafikten kaynakl\u0131 hava kirlili\u011fini \u00f6l\u00e7mek i\u00e7in Bal\u0131kesir merkeze di\u011ferinin ise yo\u011fun \u015fikayet al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtilen Edremit\u2019e kurulaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\n”Watch Full Movie Online Streaming Online and Download