COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

Nilgün KAYA

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” hazırladı.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alınan önleyici ve koruyucu tedbirlere rağmen COVID-19 vaka sayıları günden güne artış göstermekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. TR22 Bölgesi de ülke geneliyle benzer şekilde risk altındadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yüz bin kişi başına toplam hastane yatak sayısı bakımından TR22 Bölgesi(Güney Marmara) Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Yüz bin kişi başına uzman hekim sayısı da TR22 Bölgesi’nde Türkiye ortalamasından daha azdır. Dolayısıyla Bölgede sağlık hizmetlerinin salgınla mücadelede yetersiz kalmaması adına virüsün yayılımının önlenmesi, vaka sayılarının kontrol altına alınması ve halk sağlığına yönelik acil tedbirler alınması gerekmektedir. TR22 Bölgesi gerekli standartlara uygun koruyucu malzeme ve ekipmanları üretme potansiyeline sahip işletmelere ve meslek liselerine sahiptir. Ayrıca 3 üniversitesi ve salgınla mücadelede etkin rol oynayabilecek kurumları bulunmaktadır. Tüm bu kaynakların salgınla mücadele için seferber edilerek acil olarak harekete geçirilmesi önem arz etmektedir. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, COVID-19 programı ile Bölgemizin ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesini hedeflemektedir. Sosyal etkileşimin azaltılarak virüsün yayılmasını önleme çalışmalarının ekonomik hayata olumsuz yönde etkileyeceği göz önünde bulundurularak, farklı alanlarda müdahaleler ile ekonomik istikrarın devam ettirilmesi de gereklidir. Bu amaçla yönetim, organizasyon ve teknolojik gelişmeler odağında çözüm önerileri geliştirilmelidir.

Programın Hedef ve Önceliği

1-    Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 virüsünün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler desteklenecektir.

2-    COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir.

3-    Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler desteklenecektir.

Desteklenmeyecek türde projeler:

  • COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine; sosyal izolasyon ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayacak projeler, • COVID-19’la mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede ortaya çıkması beklenen projeler, • Salgının sonlanmasıyla önemli atıl kapasite yaratacak proje ve faaliyetler, • Firmalara doğrudan kaynak aktarılmasını öngören proje ve faaliyetler, • Sadece temizlik, dezenfektan vb. sarf malzemelerinin alımından ibaret olan projeler, bu program kapsamında desteklenmeyecektir.

BU PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR

Bu bölümde; bu program çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”, “Destek Yönetim Kılavuzu”, “Proje Uygulama Rehberi” ve “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesi” hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Program, zorunlu hallerde desteklenecek proje listesi ilan edilmeden önce Ajans tarafından iptal edilebilir. Bu durumda Ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz. Uygulama imkânı kalmamış, ilerleme kaydedilemeyen veya sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmeyen projeler, Ajans tarafından re’sen Programdan çıkarılabilir. Bu husus sözleşmede belirtilir. Programdan çıkarma işlemi sebebiyle yararlanıcı Ajanstan tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt ve kabul eder. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu program kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır: Kar amacı güdenler: • Gerçek ve tüzel kişiler, Kar amacı gütmeyenler: • Kamu kurum ve kuruluşları, • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, • Birlikler, • Kooperatifler, • Sivil toplum kuruluşları, • Organize sanayi bölgeleri, • Sanayi siteleri, • Serbest bölge işleticileri, • Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Belediyeler ve Odalar, 5449 sayılı Kanunun 19. maddesinin d) ve e) bendinde belirtilen bütçe paylarını Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na aktarmadıkça ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülükleri tamamen yerine getirmedikçe, yararlanıcı veya proje ortağı olarak Ajansla destek sözleşmesi imzalayamaz. Bu durum söz konusu kurumların proje başvurusu yapmalarına engel değildir. Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş olması şartı aranır.

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

  • Birlikler, Odalar, Merkezler, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olması, • Kar amacı güden işletmeler için teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması, • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, • Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir, Çanakkale) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin bu bölgede bulunması, • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.’ Denildi.

“COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” Başvuru Rehberi

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/programlar/COVID19-ile-Mucadele-ve-Dayaniklilik-Programi-Basvuru-Rehberi.pdf